ZÁKLADY KOMUNIKATIVNÍ FILOSOFIE

Vznik a existence jediného monoteistického náboženství cca 2000 let před Kristem formulovaná původně třemi lidmi, kteří věřili v jednoho Boha, - Abrahám, Izák, Jákob - neznamenala ve společnosti absolutní vládu, ale naopak rovnost. Nikdo si nemohl Boha přivlastnit, nikdo se jím nemohl prohlásit. Nikdo nezná jeho jméno, ani podobu.

Přesto - v té době promlouval tento stvořitel celého světa jen k vymezené skupině lidí, jen k Izraelským kmenům.

Ježíš Kristus vtiskl výkladu tohoto jediného monoteistického náboženství nový směr, v duchu lásky mezi všemi. Všichni, včetně dětí, jsou si rovni. Ježíš stanovil základní morální zásady a chování, pravdy platné vždy a všude.

Dochází k přesahu i mezi nevěřící, pravdu mají právo znát a řídit se jí všichni lidé.

Po rozšíření křesťanství do světa a po mnoha staletích vznikají pevné církevní struktury. Ne k obrazu Boha nebo pokračování Krista, ale jako pokračování skutků sv. Petra, učedníka.

Přirozeně následně v reakci vzniká opozice, REFORMACE.

Ta časem ve společnosti transformuje v OSVÍCENECTVÍ A MODERNU. Nositelem pokroku už není papež a církevní struktury, ale "vyvolení" lidé. Vyvolenost je určena jejich mimořádnými schopnostmi a kvalitami.

Ty už nejsou dány Kristovými pravdami, ale vcelku volným soudem společnosti.

Jakým právem? V demokracii nic takového, jako vyvolení neexistuje.

Tento princip elit a vyvolených není v souladu ani s monoteistickým Bohem (bez lidských struktur), který je jediný určující kvality každého člověka.

Z obou těchto příčin (jediný Bůh, demokracie) vzniká tzv. POSTMODERNA, která tento - často populistický - výběr vyvolených osobností zpochybňuje a degraduje.

Zároveň s tím dochází mezi mnoha lidmi i k úplné dehonestaci pravd, které hlásal Kristus.

Postmoderna tedy rozvolňuje struktury, oslabuje a degraduje pravdy, degraduje tzv. osobnosti i jejich schopnosti a právo být elitami.


Změní se svět v jeden velký chaos? Nebudou už s rozvojem postmoderny platit žádné hodnoty a vývoj lidstva se zastaví a lidstvo postupně degeneruje?

To je jeden ze dvou možných scénářů.

Ten druhý, obtížnější a delší, dovoluje vznik nového filosofického směru, který v sobě integruje jak monoteismus náboženství, tak maximální možnou strukturovanou demokracii, včetně jejích ochranných mechanismů. Klasické tři pilíře moci v demokracii (moc zákonodárná, soudní a výkonná) nestačí, k demokracii patří i ochrana demokratických menšin a ostatní jednání plynoucí z monoteistické existence Boha. Katalyzátorem vývoje je společné ohrožení lidstva. Ekologické i nečekané hrozby.

Tento nový filosofický směr můžeme nazvat například Komunikativní filosofie.

2021

- ÚVODNÍ SLOVO

...............................

David a Goliáš
David a Goliáš